PROPOZYCJE ZAPISÓW KONSTYTUCJI NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI (07.06.’18)

„Ojczyźnie wszystko, prócz miłości Boga najwyższego i Honoru”

● Wszyscy ludzie są równi przed Bogiem,​

Wszyscy mamy jednego Ojca. Wszystkich nas stworzył jeden Bóg (por. Ml 2, 10). Jesteśmy równi w oczach Bożych. Ponieważ jesteśmy równi dla Boga, stąd jesteśmy równi dla siebie.

● równi sobie,​

Wszyscy ludzie nie tylko są stworzeni jako równi, lecz pozostają zawsze równi. Nikt nie może im tego prawa odbierać. Z Bożej idei równości wynika zasada: “Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego (Mk 12, 30).

● równi wobec prawa,

​Boża idea równości obejmuje zasadę równości wobec prawa: “Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego!” (Kpł 19, 15; por. Wj 23, 3; Pwt 1, 17; Ps 82, 3-4).

 

● równi wobec jakiejkolwiek władzy

​Znamienna jest wypowiedź Apostoła Pawła na temat władzy (Rz 13, 1-2): „Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga”. Jakakolwiek władza państwowa posiada swój autorytet jako następstwo władzy Boga nad światem. Skoro Bóg wiedzie prymat nad wszelką instytucją państwową, a wszyscy ludzie są równi przed Bogiem, oznacza to także, że są równi wobec jakiejkolwiek władzy państwowej. Państwa powinny być sprawiedliwe i służyć poddanym.

Zapis „wszyscy ludzie są równi sobie” zapewnia prawo antydyskryminacyjne wobec jakichkolwiek jednostek, grup czy mniejszości religijnych w Polsce i na świecie, a także domaganie się respektowania tego prawa przez inne nacje.

Zapis „wszyscy są równi przed Bogiem” stanowi, iż nikt nie może być dyskryminowany w życiu religijnym z jakiejkolwiek przyczyny. Zakazuje on wszelkich form i przejawów dyskryminacji wyznawców jakiejkolwiek religii, w szczególności dyskryminacji kobiet przez wyznawców islamu. Mimo iż liczba wyznawców islamu w naszym kraju jest bardzo niska (mniej niż 0,1% ludności Polski), to Konstytucja powinna stać na straży praw każdego człowieka i bronić zasady równości w każdej sferze ludzkiej. Ów zapis ma również stanowić zabezpieczenie praw ludzkich w związku z tzw. „islamizacją Europy”.

Zapis „wszyscy są równi wobec prawa” oznacza, iż wszyscy mają prawo do równości w odniesieniu do praw i wolności wszystkich podmiotów prawa. Oznacza zarówno równość w procesie stanowienia, jak i w procesie stosowania prawa.

Zapis „wszyscy są równi wobec jakiejkolwiek władzy” wskazuje na państwo jako podmiot stosowania i strzeżenia prawa konstytucyjnego, jednakowego i obowiązującego wszystkich. Państwo powinno być sprawiedliwe i pełnić rolę służebną. Zapis ten dotyczy nie tylko władzy państwowej, lecz każdej władzy, również religijnej. Jeśli łamane jest podstawowe prawo równości przez jakąkolwiek władzę religijną, Nowa Konstytucja RP powinna strzec fundamentalnych praw człowieka. Konstytucja stanowi dobro wspólne, które może i powinno być wsparciem również dla praw religijnych.

Tomasz Niemas

Oryginalna publikacja na stronie autora: https://curiel333.wixsite.com/konstytucja/zapisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *